หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > อื่นๆ Other > บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด Friday Trip Co., Ltd.

บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด

Friday Trip Co., Ltd.

location_onอุดรธานี

รายละเอียด

Detail

Half Day Trip อุดรธานี ชุมชนคีรีวงกต ล่องแก่งรถอีแต๊กเข้าน้ําตกห้วยช้างพลาย ราคาพิเศษเพียง 500 บาท ต่อท่าน จากราคาปกติ 600 บาท ต่อท่าน สำหรับ 6 - 9 ท่าน

โปรแกรมHalf Day Trip :
10:00 น. เดินทางถึงชุมชนคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานีชาวบ้านให้การต้อนรับ แนะนําเจ้าหน้าที่ดูแลและคนขับรถอีแต๊ก ล่องแก่งรถอีแต๊ก เข้าป่า ลุยน้ํา มุ่งหน้าสู่น้ําตกห้วยช้างพลาย สูดอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสธรรมชาติที่สดชื่น สนุกกับการเล่นน้ําตกห้วยช้างพลาย
เที่ยง รับประทานทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) แบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ Low Carbonริมน้ําตก
บ่าย นั่งรถอีแต๊กกลับชุมชน แวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝาก อําลาชุมชน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ :
- เวลา: ทัวร์Half Day Trip เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน
- สถานที่: กิจกรรมที่ ชุมชนคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี
- รูปแบบ: ทัวร์อาหาร –วิถีชีวิต – ผจญภัย –วัฒนธรรม –รถอีแต๊กท้องถิ่น (ลุยน้ําและเล่นน้ําตก)
- การแต่งกาย: เสื้อผ้าสวมใส่สบาย เตรียมชุดสําหรับเล่นน้ํา แห้งง่ายและรัดกุม รวมทั้งอุปกรณ์กันแดด หมวก ร่ม อุปกรณ์อาบน้ํา เสื้อกันฝน และเสื้อผ้าแห้งสําหรับเปลี่ยนหลังจากเล่นน้ํา
- การจอง: จองทัวร์ขั้นต่ํา 15วันก่อนการเดินทาง

โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสถานที่รับส่ง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

Half Day Trip Udon Thani Khiri Wongkot Community Rafting E-Tak cars into Huai Chang Plai water fall Special price at only 500 baht per person from the normal price of 600 baht per person for 6 - 9 persons.

Half Day Trip program :
10:00 am arrive at Khiri Wongkot Community, Na Yung District, Udon Thani Province. Introducing staff and E-tak drivers Go white-water rafting E-Tak cars into the forest, wading through the water, heading to Huai Chang Plai Waterfall A breath of fresh air Feel the refreshing nature Have fun playing in the Huai Chang Plai river.
Noon, having lunch (1st meal), a low carbon buffet style by the river bank.
Afternoon, take the E-Tak car back to the community. Stop and subsidize community products as a souvenir. Leave the community. Go back safely. With an impression

Note :
- Time: Half Day Trip tour, select a travel date everyday.
- Where: Activities at Khiri Wongkot Community, Na Yung District, Udon Thani Province
- Theme: Food Tour - Lifestyle - Adventure - Culture - Local E-tak (Go in the water and play in the water)
- Dress code: comfortable clothes Prepare a set for swimming Easy to dry and tight This includes sun protection, hats, umbrellas, toiletries, raincoats, and a change of dry clothes after playing in the water.
- Reservations: Book a minimum tour. 15 days before departure

The above programs are subject to change without notice. Depending on the weather And pick up location With regard to the safety of the travelers as a primary

ติดต่อ

Contact

home 14 ซอยรามคำแหง 118 แยก 45 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

home 14 Soi Ramkhamhaeng 118 Yak 45, Ramkhamhaeng Road, Sapansung Sub District, Sapansung District, Bangkok 10240

email info@fridaytrip.com

local_phone 023738008

language www.fridaytrip.com

ที่ตั้ง Location

ราคาพิเศษSpecial price 500 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-01 ถึง - 2021-12-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

- กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม :
- ค่ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ตามระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าปราชญ์ชุมชน บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ ค่าทําบุญ ยารักษาโรคประจําตัว(ถ้ามี) เป็นต้น
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ตามความพึงพอใจของท่าน

- Please notify the usage of rights before using the service.

This service rate includes:
- Value of learning activities in the community as specified in the program
- Admission fees to various venues As stated in the list
- Community philosopher fee Lecture and educate In various community activities as stated
- Travel accident insurance in the amount of 1,000,000 baht per person or conditions under the policy
- 7% VAT
 
This service rate excludes:
- Personal expenses such as food, alcoholic beverages Other than those specified in the list Including telephone charges, merit-making fees, personal medicine (if any), etc.
- Tips for tour guides according to your satisfaction

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672