หน้าแรก Home > แพ็กเกจท่องเที่ยว Package Tour > อื่นๆ Other > บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด Friday Trip Co., Ltd.

บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด

Friday Trip Co., Ltd.

location_onลำปาง

รายละเอียด

Detail

Half Day Trip ลําปาง ชุมชนท่ามะโอ ราคาพิเศษเพียง 700 บาท ต่อท่าน จากราคาปกติ 800 บาท ต่อท่าน สำหรับ 6 ท่านขึ้นไป

โปรแกรมHalf Day Trip :
08:00 น. พบกันที่ลานเอนกประสงค์วัดประตูป่อง
-  ชมวัดประตูป่อง เป็นวัดเล็ก ๆ มีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาพื้นบ้าน
- ปั่นจักรยานเที่ยวชม วิวทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรมบ้านโบราณ บ้านหลุยส์ บ้านร้อยปี กําแพงเมืองเก่า บ้านเสานัก กู่ย่าสุตา ถนนวัฒนธรรมลําปาง ถนนป่าไม้ เดินทางกลับสู่ ศาลาเอนกประสงค์วัดประตูป่อง
สนุกกับการทํากิจกรรม
- กิจกรรมเรียนรู้ลงมือทํา ไข่ป่าม กับเชฟชุมชนผู้เชี่ยวชาญ หรือ
- ตัดตุงพญายอ ที่จะช่วยฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์

12:00 น. จบกิจกรรมที่สนุกสนานได้ความรู้ อําลาชุมชน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
- เวลา: ทัวร์Half Day Trip เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน
- รูปแบบ: ปั่นจักยาน ชมวิถีชีวิตและกิจกรรมเรียนรู้
- การแต่งกาย: ชุดลําลองสวมใส่สบายไม่ร้อน อุปกรณ์กันแดด เช่น แว่นกันแดด หมวก ร่ม ครีมกันแดด และยารักษาโรคประจําตัว (ถ้ามี)
- การจอง: จองทัวร์ขั้นต่ํา 15วันก่อนการเดินทาง

โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสถานที่รับส่ง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเดินทางเป็นหลัก

Half Day Trip in Lampang, Tha Ma O Community, special price 700 baht per person from normal price 800 baht per person for 6 persons or more.

Half Day Trip program :
8:00 am meet at the multipurpose yard, Pratopong Temple
- Visit Wat Phra Pong, a small temple with a temple with traditional Lanna architecture.
- Cycling to see the scenery and architecture, the ancient house, Louis House, Centenary House, the old city wall, Ban Sao Nak Guya Suta, Lampang Cultural Road, Forest Road, return to Multi-Purpose Pavilion, Wat Pratu Pong
Enjoy doing activities
- Learning activities to make eggs with a professional community chef or
- Cut Tung Phaya Yor to help practice concentration and creativity.

12:00 p.m. End of fun activities, gain knowledge and leave from the community, and return safely.

Note :
- Time: Half Day Trip tour, select a travel date everyday.
- Theme: Cycling, sightseeing and learning activities
- Dress code: comfortable casual wear. Sun protection such as sunglasses, hats, umbrellas, sunscreen and personal medications (if applicable).
- Reservations: Book a minimum tour. 15 days before departure

The above programs are subject to change without notice. Depending on the weather And pick up location With regard to the safety of the travelers as a primary

ติดต่อ

Contact

home 14 ซอยรามคำแหง 118 แยก 45 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

home 14 Soi Ramkhamhaeng 118 Yak 45, Ramkhamhaeng Road, Sapansung Sub District, Sapansung District, Bangkok 10240

email info@fridaytrip.com

local_phone 023738008

language www.fridaytrip.com

ที่ตั้ง Location

ราคาพิเศษSpecial price 700 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-01-01 ถึง - 2021-12-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

- กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม :
- ค่ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ตามระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าปราชญ์ชุมชน บรรยายและให้ความรู้ ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ตามระบุ
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ ค่าทําบุญ ยารักษาโรคประจําตัว(ถ้ามี) เป็นต้น
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ตามความพึงพอใจของท่าน

- Please notify the usage of rights before using the service.

This service rate includes:
- Value of learning activities in the community as specified in the program
- Admission fees to various venues As stated in the list
- Community philosopher fee Lecture and educate In various community activities as stated
- Travel accident insurance in the amount of 1,000,000 baht per person or conditions under the policy
- 7% VAT
 
This service rate excludes:
- Personal expenses such as food, alcoholic beverages Other than those specified in the list Including telephone charges, merit-making fees, personal medicine (if any), etc.
- Tips for tour guides according to your satisfaction

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672