หน้าแรก Home > โปรเด็ด ดีลพิเศษ Flash Sale > แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต พังงา *
visibility 14 ครั้งViews

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต พังงา

*

location_onภูเก็ต
share

home บริษัท เอ็กซ์เพรส ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ จำกัด 140/13 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

home Express Holiday Center 140/13 ITF Tower, 10 th Floor ,Silom Road ,Suriyawong Sub District, Bang Rak District Bangkok 10500

email Charthit@expressholidaycenter.co.th

local_phone 026351415

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต พังงา

3D2N package in Phuket - Pang-Nga

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต พังงา ราคาพิเศษเพียง 14,900 บาท จากราคาปกติ 15,900 บาทต่อท่าน


(พังงา) – จุดชมวิวเสม็ดนางชี – เขาตะปู – เขาพิงกัน
(ภูเก็ต) – เกาะไม้ท่อน – ดำน้ำดูปะการัง – เกาะเฮ วัดฉลอง – วัดพระใหญ่ภูเก็ต - แหลมพรหมเทพ – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – ช้อปปิ้งของฝาก


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – พังงา
05.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยสมายล์
อาคารผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน้ำหนัก 20 กก. สำหรับโหลด และ ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน)
07.40 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ตโดย เที่ยวบิน WE201 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)
09.05 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต นำท่านรับสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวของเสม็ดนางชี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขาตะปู
จากนั้นนำท่านสู่ เขาพิงกัน มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ บริเวณปากอ่าวพังงา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
หมายเหตุ : หากห้องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ

วันที่สอง เกาะไม้ท่อน – ดำน้ำชมปะการัง – เกาะเฮ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หากสภาพอากาศและคลื่นลมทะเลไม่เอื้ออำนวย สำหรับ DAY TRIP จะนำท่านเที่ยวชมในจังหวัดภูเก็ตแทน และ/หรือสลับโปรแกรมกับวันที่สาม
7.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ
หากท่านใดต้องการเล่นน้ำ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและผ้าขนหนูไปด้วย) นำท่านนั่งเรือ Speed boat เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ท่อน ได้ชื่อว่าเป็น มัลดีฟแห่งเมืองไทย
“เกาะไม้ท่อน” นำท่านเดินทางสู่ จุดดำน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การดำผิวน้ำชมปะการัง ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามของปลาและปะการังมากมายหลากหลายชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะเฮ เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach ***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
หมายเหตุ : หากห้องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ

วันที่สาม ภูเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม หากใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ร้านของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่
16.00 น. นำท่านสู่สนามบินภูเก็ตเพื่อเช็คอิน
18.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE218 (ใช้เวลาบิน 1.25 ชั่วโมง)
20.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

3D2N package in Phuket - Pang-Nga special price only 14,900 baht from normal price of 15,900 baht/person

 

First day: Bangkok – Phuket – Pang-Nga

05.30 – meet staff at Suvarnabhumi Airport

07.40 – go to Phuket

09.05 – arrive at Phuket Airport

Go to Samed Nang She viewpoint

Lunch at a restaurant

Afternoon – go to Khao Tapu

Go to Khao Ping Khan

Evening – dinner at a restaurnt

Check into Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach or equivalent

 

Second day: Koh Mai Ton – diving – Koh He

Morning – breakfast at the hotel

(if the weather is bad, we’ll take you to visit Phuket instead and/or swap the schedule with the third day)

07.30 – go to Koh Mai Ton by speedboat  (please prepare a swimming suit and towel if you want to swim)

Noon – picnic lunch

Afternoon – go to Koh He

Evening – dinner at a restaurant

Check into Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach or equivalent

 

Third day: Phuket

Morning – breakfast at the hotel

Visit Wat Chalong and pay respect to Luang Pho Cham

Noon – lunch at a restaurant

Afternoon – visit Phuket Old Town and leisure time. Buy souvenirs.

16.00 – go to Phuket Airport

18.45 – go back to Suvarnabhumi Airport

20.10 – arrive at Suvarnabhumi Airport, Bangkok

ราคาพิเศษSpecial price 14,900 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-05-01 ถึง - 2021-05-20

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ


- เดินทาง 11-13 พฤษภาคม และ 18-20 พฤษภาคม
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ

อัตรานี้รวมถึง
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทยสมายล์ (กระเป๋าเดินทาง น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื่น กรณีตั๋ว ณ วันเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริการคณะด้วยรถตู้ เพื่อความคล่องตัว 8 ท่าน / คัน
- ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
- น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าทิปพนักงานขับรถ/ไกด์

อัตรานี้ไม่รวมถึง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Please notify the promotion before service.

 

Trip date: 11-13 May and 18-20 May

Price is subject to change depending on the oil price and the airline’s announcement.

 

Including:

Round-trip air ticket (luggage less than 20 kg/person)

Van 8 person/van

Airport tax, oil tax, air insurance

500,000 baht insurance

Accommodation (twin beds room)

Meals as listed in the program, transportation, admission fee for tourist attractions

Drinking water 2 bottles/person/day

Guide

Tip for driver/guide

 

Excluding

Other personal expenses and other expenses not listed in the program

7% VAT and 3% withholding tax

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672