หน้าแรก Home > โปรเด็ด ดีลพิเศษ Flash Sale > แพ็กเกจ 4 วัน 3 คืน เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช *
visibility 90 ครั้งViews

แพ็กเกจ 4 วัน 3 คืน เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช

*

location_onสุราษฎร์ธานี
share

home วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 34/2-3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทมหานคร 10170

home One World Tour 34/2-3 Boromrajchonnee Road Chimpee Sub District Talingchan Sub District Bangkok 10170

email surakit13@gmail.com

local_phone 024486338

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจ 4 วัน 3 คืน เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช

4D3N package at Koh Samui - Nakhon Si Thammarat

แพ็กเกจ 4 วัน 3 คืน เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช ราคาพิเศษ 14,990 บาท จากราคาปกติ 19,990 บาทต่อท่าน


วันที่1 กรุงเทพฯ – โชว์ลิง – ศาลเทพเจ้ากวนอู –น้ำตกหน้าเมือง - COCO TAM’S

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
07.45 น. ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 2251
09.00 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก (ใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที)
10.00 น. นำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศ VIP ออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก
11.30 น. เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก มุ่งหน้าสู่ “เกาะสมุย” (ใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย นำท่านชม “โชว์ลิง” ณ ศูนย์ฝึกลิงตำบลลิปะน้อย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเทพเจ้ากวนอู” เกาะสมุย เป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อกวนอูที่คนสมุยสักการะบูชา ให้ท่านได้ขอโชคขอลาภขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวนอู เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกหน้าเมือง” น้ำตก
ธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุย นำท่านเดินทางสู่ คาเฟ่โคโค่ แทมส์
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
ที่พัก: CHAWENG REGENT ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่2 เกาะสมุย – เกาะเต่า – เกาะนางยวน – อ่าวม่วง – อ่าวหินวง
06.30 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปลายแหลม
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ “เกาะเต่า” เป็นเกาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ อ.เกาะพะงัน ของ จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว
ปะการัง กิจกรรมดำน้ำตื้น ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ อาหาร 1 มื้อ เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่เรือคอยอำนวยความสะดวก หากท่านทำอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ)
จุดที่ 1 เกาะนางยวน บนเกาะมีกิจกรรมให้ท่านได้สนุกกับการดำน้ำตื้น ชมปลาทะเลหลากสีและปะการังแสนสวยมากมาย ท่านจะเห็นเหล่าฝูงปลาแหวกว่ายไปมา
จุดที่ 2 เกาะเต่า ให้ท่านได้สนุกกับการชมปลา และ ปะการังแสนสวย อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป ณ จุดชมวิวยอดนิยมบนเกาะเต่า
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ จุดบริการอาหาร บนเกาะเต่า (บริการอาหารแบบบุฟเฟต์)
จุดที่ 3 อ่าวม่วง ให้ท่านได้สนุกกับการดูสัตว์น้ำแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นเหล่าปลาทะเล ดอกไม้ทะเล ท่านจะได้เห็นสัตว์น้ำที่น่ารักเหล่านี้ อาศัยอยู่แบบธรรมชาติ
จุดที่ 4 อ่าวหินวง หรือ เจเปญนิส เป็นจุดที่ท่านจะเห็นเหล่าปลาน้อยหลบซ่อนตามแนวปะการังและอีกทั้งหินหน้าตาแปลกใต้น้ำอีกด้วย
15.30 น. นำท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลับสู่เกาะสมุย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก: CHAWENG REGENT ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่3 เกาะสมุย – นครศรีธรรมราช - สวนตาสรรค์ – จุดชมวิวเขาพลายดำ-จุดชมวิวเนินเทวดา – วัดเจดีย์ไอ้ไข่(ตาไข่) – วัดยางใหญ่ - ตาพรานบุญ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน จากนั้นนำท่านขึ้นเรือเฟอรร์รี่ข้ามฝากสู่ท่าเรือดอนสัก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “สวนตาสรรค์”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเขาพลายดำ” นำท่านออกเดินทางสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ไข่” (ตาไข่)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก: โรงแรมGRAND FORTUNES NAKHON SRI หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่(3) นครศรีธรรมราช – บ้านคีรีวงค์ – วัดบรมธาตุนคร
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บ้านเล็กๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยโลเคชั่นที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บ้าน อากาศจึงปราศจากมลพิษใดๆ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตราย
อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินสนามบินนครศรีธรรมราช
17.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 236
18.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

4D3N package at Koh Samui - Nakhon Si Thammarat special price only 14,990 baht from normal price of 19,990 baht/person

 

First day: Bangkok – monkey show – Guan Yu Shrine – Na Mueang Waterfall - COCO TAM’S

05.30 – meet at Suvarnabhumi Airport

07.45 – go to Surat Thani

09.00 – arrive at Surat Thani Airport

10.00 - go to Don Sak ferry pier

11.30 – arrive at Don Sak ferry pier and go to Koh Samui

Noon – lunch at a local restaurant

Afternoon – arrive at Koh Samui and watch a monkey show at Monkey Center Tambon Lipa Noi

Visit Guan Yu Shrine, Na Mueang Waterfall, and COCO TAM’S

Evening – dinner at a local

Accommodation: CHAWENG REGENT or equivalent

 

Second day: Koh Samui – Koh Tao – Koh Nang Yuan – Ao Muang – Ao Hin Wong

06.30 – breakfast at the hotel

07.30 – go to Pai Laem pier

09.00 – go to Koh Tao and enjoy snorkeling (including in the package: snorkeling, life jacket, snorkel mask, 1 meal, drink, and staff. The responsibility lies with you if the equipment is damage)

First spot: Koh Nang Yuan

Second spot: Koh Tao

Noon – lunch at Koh Tao (buffet)

Third spot: Ao Muang

Fourth spot: Ao Hin Wong

15.30 – go back to Koh Samui. Go back to the hotel and leisure time.

Evening – dinner at a local restaurant

 

Third day: Koh Samui - Nakhon Si Thammarat – Suan Ta San – Khao Plai Dam – Neon Tewada viewpoint – Wat Chedi Ai Khai – Wat Yang Yai – Ta Pran Boon

Morning – breakfast at the hotel and go to Suan Ta San

Noon – lunch at a local restaurant

Afternoon – go to Khao Plai Dam viewpoint and Wat Chedi Ai Khai

Evening – dinner at a local restaurant

Accommodation: GRAND FORTUNES NAKHON SRI or equivalent

 

Fourth day: Nakhon Si Thammarat – Ban Kiriwong - Wat Phra Mahathat

Morning – breakfast at the hotel and visit Ban Kiriwong Village

Noon – lunch at a local restaurant

Afternoon – go to Nakhon Si Thammarat City Pillar Shrine.

Evening – leisure time dinner

15.00 – go to Nakhon Si Thammarat Airport

17.00 – go back to Bangkok

18.25 – arrive in Bangkok safely

ราคาพิเศษSpecial price 14,990 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-05-01 ถึง - 2021-05-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-สมุย // นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
- โรงแรมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

Please notify the promotion before service.

 

Including:

- Air ticker Bangkok – Samui / Nakhon Si Thammarat – Bangkok. Checked luggage 1 bag/person (less than 15 kg). Carry on luggage less than 7 kg/person

- VIP van (8-10 persons)

- 3-night accommodation (2-3 persons/room)

- Meals as listed in the program

- Guide

- 1,000,000 baht insurance

 

Excluding:

- 7% VAT and 3% withholding tax

- Tip for guide 500 baht/person and tip for driver (up to you)

- Other personal expenses not listed in the program

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672