หน้าแรก Home > โปรเด็ด ดีลพิเศษ Flash Sale > บริษัท เดสทิเนชั่น เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด DESTINATION ASIA (THAILAND) CO., LTD
visibility 45 ครั้งViews

บริษัท เดสทิเนชั่น เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

DESTINATION ASIA (THAILAND) CO., LTD

grade 5.0 (1 รีวิวReviews)
location_onกรุงเทพมหานคร
share

home 2034/93-96 ชั้น 21 ตึกอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

home 2034/93-96 fl 21, Itanthai House, New Phetchaburi Rd, Bangkapi, Huai Kwang, Bangkok 10310

email jiradech@destination-asia.com

local_phone 021275888

language www.destination-asia.com

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ที่ เดอะ สโรจิน เขาหลัก จังหวัด พังงา

3D2N package at The Sarojin, Khao Lak in Phang-nga

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ที่ เดอะ สโรจิน เขาหลัก จังหวัด พังงา
สำหรับห้องพักการ์เด้น เรสซิเดนท์ ราคาพิเศษเพียง 14,350 บาท จากราคาปกติ 18,370 บาท สำหรับ 2 ท่านต่อแพ็กเกจ

3D2N package at The Sarojin, Khao Lak in Phang-nga

Garden Residence Room special price only 14,350 baht from normal price of 18,370 baht/person

ราคาพิเศษSpecial price 14,350 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-04-01 ถึง - 2021-04-30

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ที่ เดอะ สโรจิน เขาหลัก จังหวัด พังงา

3D2N package at The Sarojin, Khao Lak in Phang-nga

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ที่ เดอะ สโรจิน เขาหลัก จังหวัด พังงา
สำหรับห้องพักพูล เรสสิเด้นท์  ราคาพิเศษเพียง 18,850 บาท จากราคาปกติ 23,786 บาท สำหรับ 2 ท่านต่แพ็กเกจ

3D2N package at The Sarojin, Khao Lak in Phang-nga

Residence Pool Room special price only 18,850 baht from normal price of 23,786 baht/person

ราคาพิเศษSpecial price 18,850 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-04-01 ถึง - 2021-04-30

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ที่ เดอะ สโรจิน เขาหลัก จังหวัด พังงา

3D2N package at The Sarojin, Khao Lak in Phang-nga

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ที่ เดอะ สโรจิน เขาหลัก จังหวัด พังงา 
สำหรับห้องพักจากุซซี่ พูล สวีท  ราคาพิเศษเพียง 22,243 บาท จากราคาปกติ 27,874 บาท สำหรับ 2 ท่านต่อแพ็กเกจ

3D2N package at The Sarojin, Khao Lak in Phang-nga

Jacuzzi Pool Suites special price only 22,243 baht from normal price of 27,874 baht/person

ราคาพิเศษSpecial price 22,243 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-04-01 ถึง - 2021-04-30
grade 5.0 (1 รีวิวReviews)

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
วันที่เข้าพัก ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2564 (เฉพาะวัน ศุกร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)


อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
ที่พัก 3 วัน 2 คืน พร้อม อาหารเช้า และ บริการ รถ รับ/ส่ง จากสนามบินภูเก็ต สำหรับ 1 ถึง 2 ท่าน ต่อ ห้อง

- อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ ,เครื่องดื่ม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

- กรุณาแจ้งจำนวนและอายุ เมื่อทำการสำรองบัตรเข้าชม
- กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเข้าชม
- โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตามวันที่ได้ระบุข้างไว้ต้นเท่านั้น

- หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุเพื่อผลประโยชน์ของท่านลูกค้า)
- รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง หรือ ติดต่อทางบริษัทเพื่อสอบถาม
- กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
- กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

- การจองทัวร์และสำรองบัตรเข้าชม
- กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนก่อนการเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

การยกเลิกการเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเนื่องจากมีการจองไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทางบริษัทจะพิจารณาให้ทราบล่วงหน้าตามแต่ละกรณีไป


ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท (COVID -19)
ลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด โดยทางลูกค้าจะต้องนำมาเอง

Please notify the promotion before service.

Stay date: 1 May - 30 September 2021 (Friday-Sunday and public holidays)

 

Including:

3D2N accommodation including breakfast and round-trip car service to Phuket Airport for 1-2 person/room

 

Excluding:

Other personal expenses

7% VAT (only if you want the tax invoice, please notify in advance)

 

Please inform the number of participants and age when booking a ticket.

Please show your ID card at the entrance

The promotion is only available on the date mentioned above.

 

Note:

Please read the program detail before booking or contact the company for more information

Please follow staff advice for your safety.

Please book the trip at least 7 days in advance.

We reserve the right to postpone the trip, increase the price, or cancel the trip. We’ll notify you in advance.

The tour schedule is subject to change with your safety and interest as the utmost priority.

We reserve the right to cancel or postpone. We’ll notify you in advance.

 

Booking trip and reserving ticket

Please inform your name-surname, address, and phone number for issuing the tax invoice and receipt.

Fully paid before the trip date to confirm the booking by transferring payment to the company’s bank account.

 

Cancellation:

After you pay for the trip, we take it that you agree with all conditions. We reserve the right to not refund in any case.

If there is any necessity to cancel or postpone the trip because the number of participants is less than designated, we will consider case by case and notify you in advance.

 

Recommendation for trips during COVID-19

You must wear a face mask all the time.

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672