visibility 777 ครั้งViews

จูบิลี่ แทรเวิล

Jubilee Travel

location_onหนองคาย , บึงกาฬ
share

home 658 ซอย สุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

home 658 ซอย สุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

email jubilee.tour11@gmail.com

local_phone 026416800

รายละเอียด

Detail

แพ็กเกจถ้ำนาคา หนองคาย บึงกาฬ 2 วัน 1 คืน

2D1N package at Naga Cave in Nong Khai & Bueng Kan

แพ็กเกจถ้ำนาคา หนองคาย บึงกาฬ 2 วัน 1 คืน ราคาพิเศษเพียง 1,590 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1kdBRGTOWR7fj4fydp-xS-R1YpKhMFo4T/view?usp=sharing

2D1N package at Naga Cave in Nong Khai & Bueng Kan special price only 1,590 baht

ราคาพิเศษSpecial price 1,590 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-12-31

แอ่วเหนือ เมืองเชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3 วัน 2 คืน

3D2N in Chiang Mai: Doi Ang Khang, Mon Jam, Hinoki Land

แอ่วเหนือ เมืองเชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3วัน 2คืน
ไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ราคาพิเศษเพียง 4,399 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1cdL1iYpR6NXiN8MazO0MJNL5bgfo9tYR/view?usp=sharing

3D2N in Chiang Mai: Doi Ang Khang, Mon Jam, Hinoki Land pay respect to Luang Pho Tan Jai and Phra That Doi Suthep special price only 4,399 baht

ราคาพิเศษSpecial price 4,399 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-03-31

เที่ยวน่านม่วนใจ๋ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือโบราณ 2 วัน 1 คืน

2D1N package in Nan: Mueang Pua & Old Salt Well

เที่ยวน่านม่วนใจ๋ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือโบราณ 2 วัน 1 คืน
นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง เสาหลักเมืองน่าน จิตกรรมกระซิบรักบันลือโลกวัดภูมินทร์ ราคาพิเศษเพียง 3,399 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1TF7YPXo7UjSLKn0ONx_phC2mD3uRyEYL/view?usp=sharing

2D1N package in Nan: Mueang Pua & Old Salt Well pay respect to Phrathat Chae Haeng and visit Wat Phumin special price only 3,399 baht

 

More details:

https://drive.google.com/file/d/1TF7YPXo7UjSLKn0ONx_phC2mD3uRyEYL/view?usp=sharing

ราคาพิเศษSpecial price 3,399 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-03-31

แพ็กเกจทัวร์เบตง 2 วัน 1 คืน เมืองใต้สุดในสยาม

2D1N package in Betong

แพ็กเกจทัวร์เบตง 2 วัน 1 คืน เมืองใต้สุดในสยาม เที่ยวเมืองเบตง เมืองใต้สุดในสยาม ชมสกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมไม้เมืองหนาว
สวนหมื่นบุปผา ชมอุโมงค์ปิยะมิตร บ่อน้้าร้อน และอาหารจีนเลิศรส
ราคาพิเศษเพียง 2,999 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1RDy3sjrkxlxJGErqBMZiTM61kqg6KYXg/view?usp=sharing

2D1N package in Betong visit Skywalk, Talay Mok Aiyoeweng, Ten-Thousand-Flower Garden, Piyamit Tunnels, hot spring, and enjoy delicious Chinese cuisine special price only 2,999 baht

 

For more details : https://drive.google.com/file/d/1RDy3sjrkxlxJGErqBMZiTM61kqg6KYXg/view?usp=sharing

ราคาพิเศษSpecial price 2,999 บาทBaht

จำนวน Number
แพ็กเกจ Packege
query_builder ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ Special deal’s duration : 2021-03-01 ถึง - 2021-03-31

ดีลแนะนำต้องลอง

Recommended deals

อัตราค่าบริการนี้รวม :
- ค่ารถตู้รับ-ส่ง นําเที่ยว ตามระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หาดใหญ่
*หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท / เที่ยว สนใจติดต่อ จูบิลี่ แทรเวิล แผนกตั๋ว คุณแมว / คุณเพ็ญ โทร. 02-641-6800 
- ค่าอาหาร ตามระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการเดินทาง :
- กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวนภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากทําการจอง พร้อมส่งสําเนาบัตรประชาชน

การยกเลิก :
- แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
- แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน คืนเงิน 50% และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
- แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ
*** อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2553

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
4. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 
7. พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

Including :
- Van
- Accommodation (2-3 persons/room)
- 1,000,000 baht travel insurance (according to the insurance)

Excluding :
- Round-trip air ticket to Hat Yai

**note : price starts at 1,000 baht/trip. If you’re interested, contact Jubilee Travel (K. Maeo / K. Pen Tel: 02-641-6800)
- Meals as listed in the program
- Admission fee for tourist attractions
- Other personal expenses not listed in the program
- Tip for drivers depending on you
- 7% VAT and 3% withholding tax

Trip condition :
- Pay full payment within 48 hours after booking and send a copy of your of ID card.

Cancellation policies :
- If you cancel 30 days before the trip date, get refund by subtracting the actual cost (if any).
- If you cancel 15 days before the trip date, get 50% refund and subtracting the actual cost (if any).
- If you cancel less than 15 days, we reserve the right to not refund.
*If the trip is cancelled and the responsibility doesn’t lie with the company, get refund by subtracting the actual cost (if any)
*The actual cost refers to air ticket, accommodation, and other necessary costs.
***According to the announcement from the Professional Tourist Guide Association of Thailand about refund policies in 2010.

Notes :

1. We reserve the right to change the program without prior notice with your safety and interest as the top priority.
2. We won’t be held accountable for any damages that occurs from the airline, natural disaster, riot, or anything that is out of the company’s control, or any cost that occurs, direct or indirect, such as illness, assault, loss, delay, or any accidents.
3. We won’t be held accountable for a delay caused by the airline, protests, strikes, or riots.
4. In the event that you can’t go to the tourist attractions listed in the program because of natural disaster, a delay or mistake caused by the airline, you won’t get any refund. However, we will prepare another tourist attraction for you and we reserve the right to prepare without prior notice.
5. We won’t be held accountable if you didn’t use some of our service such as not going to some program or not eating some food, because we have already paid for everything in flat rate before the trip.
6. We won’t be held accountable if your items are lost due to robbery.
7. Staff or company’s representative don’t have any right to make any promise in place of the company, unless they have a document signed by the company’s authorized person.
8. After you pay for the trip, fully paid or not, we will take it that you agree with all conditions listed here.

แชร์ไปยัง Share
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The Tourism Authority of Thailand (Headquarter)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

1600 New Petchaburi Rd, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok, 10400,
Thailand

Tel : (66)2 250 5500
TAT contact center 1672